top of page

FILM

VILKÅR

1. Generelle oplysninger

1.1 Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle salg foretaget af Den 7. Himmel, CVR-nr. 35875549. Alle leverancer, arbejder og tjenesteydelser, der leveres af Den 7. Himmel, er baseret på nærværende betingelser. 
1.2 Ændringer i nærværende betingelser gælder kun efter udtrykkelig skriftlig accept fra Den 7. Himmel side. 
1.3 Enhver aftale kræver Den 7. Himmels skriftlige godkendelse for at blive juridisk gyldige. Den 7. Himmels skriftlige godkendelse sker ved fremsendelse af ordrebekræftelse eller faktura. 
1.4 Tilbud fra Den 7. Himmel er gyldige i en periode på 15 arbejdsdage fra tilbudsdato, hvorefter tilbuddet bortfalder uden yderligere varsel fra Den 7. Himmel.


2. Pris, betalingsbetingelser og ejendomsforbehold

2.1 Alle Den 7. Himmels priser er inkl. lovpligtig omsætningsafgift (moms). 
2.2 Den 7. Himmels fakturaer forfalder til betaling 3 bankdage fra oplyste betalingstermin på faktura. Såfremt kunden overskrider en betalingsfrist, beregnes rente i henhold til rentelovens bestemmelser fra forfaldsdag. 
2.3 Alle leverancer fra Den 7. Himmel forudbetales fuldt ud. Såfremt der indgås anden aftale om betaling, skal mindst 50 % af ordren dog forudbetales. Det resterende beløb forfalder i så fald straks til betaling ved levering. Den 7. Himmel bevarer ejendomsretten til det leverede, indtil alle udestående fordringer er afregnet.

 

3. Levering OG montage

3.1 Levering sker til den af kunden oplyste adresse. Såfremt den af kunden oplyste adresse er ufuldstændig, upræcis eller af anden årsag ikke retvisende, opkræves kunden omkostningerne ved fornyet levering til kunden. 
3.2 Tidspunktet for levering aftales nærmere mellem Den 7. Himmel og kunden. Leveringstiden udskydes, såfremt Den 7. Himmel er forhindret i at fuldføre Arbejdet inden for aftalte Leveringstid på grund af force majeure eller andre omstændigheder udenfor Den 7. Himmels kontrol. Leveringstiden udskydes i en periode svarende til forhindringens varighed, idet der dog indregnes en rimelig opstartsperiode. 
3.3 Såfremt aftalen omfatter levering og installation på kundens adresse, skal følgende stilles gratis til rådighed for Den 7. Himmel i det omfang, at det er hensigtsmæssigt for Den 7. Himmels udførelse:

 • Fri og uhindret adgang fra parkeringsplads til lokalet, hvor installationen skal foregå

 • Afdækning af gulvbelægning i lokalet, hvor installationen skal foregå, således gulv ikke ridses, beskadiges eller på anden måde lider overlast i forbindelse med samling og montage af produkter

 • Stikkontakter tæt på arbejdsområder

 • Væggen, hvorpå produktet skal monteres, er klargjort, herunder ryddet for genstande, søm og skruer samt afmonterede paneler og fejelister

 • Såfremt væggen skal forstærkes, skal dette tillige være foretaget forinden, medmindre der indgås aftale om, at Den 7. Himmel mod betaling tillige forestår dette arbejde.
   

4. Mangler

Kunden kan reklamere over mangler ved varen inden for 24 måneder fra leveringstidspunktet. Kunden skal skriftligt oplyse Den 7. Himmel om eventuelle mangler og i detaljer beskrive arten og omfanget af manglen. 
4.1 En reklamation skal indgives inden for rimelig tid, efter kunden har opdaget manglen ved varen. Ved forbruger køb skal reklamation indgives senest 2 måneder efter, at kunden har opdaget fejlen. Ved erhvervskøb eller salg til offentlige myndigheder skal reklamation indgives senest 5 arbejdsdage efter, at kunden har opdaget fejlen. 
4.2 Kunden skal, i samarbejde med Den 7. Himmel, give Den 7. Himmel den fornødne tid og mulighed for at udføre alle afhjælpningsaktiviteter, som Den 7. Himmel anser for nødvendige - ellers fritages Den 7. Himmel for ansvaret for manglerne og følgerne heraf. Den 7. Himmel har ret til at foretage reparation eller ombytning af varen, eller afhængig af omstændighederne give et afslag i købesummen eller tage det købte tilbage og refundere købesummen. 
4.3 Kunden har ret til at ophæve aftalen i tilfælde af en væsentlig mangel og såfremt Den 7. Himmel ikke afhjælper manglen inden for en rimelig tid. I tilfælde af en mindre mangel har kunden kun ret til en reduktion af kontraktsummen. 
4.4 Købelovens almindelige regler finder i øvrigt anvendelse i det omfang, aftalen ikke indeholder en fravigelse herfra.

5. Ansvar og begrænsning heraf

Det er kundens ansvar at sikre, at væggen, hvor produktet skal installeres, er bæredygtig og anvendelig til montage af produktet, herunder særligt har tilstrækkelig bæreevne. Den 7. Himmel fraskriver sig ethvert ansvar for væggens bæreevne, tilstrækkelighed, fundering m.v. Såfremt aftalen omfatter montage, er Den 7. Himmel berettiget til at nægte at montere produktet. Den 7. Himmel er berettiget til at fakturere kunden for forgæves forsøg på montage af produktet. Kunden må lade de nødvendige arbejder på væggen udføre og genbestille Den 7. Himmel til at foretage montagen, som er indeholdt i aftalen. 
5.2 Den 7. Himmel er over for erhvervsdrivende kunder og offentlige myndigheder kun ansvarlig for skader på selve Den 7. Himmel leverance og ikke for skader på mennesker eller anden ejendom, medmindre skaderne er et resultat af forsætlighed eller grov uagtsomhed fra Den 7. Himmels side. 
5.3 Endvidere er Den 7. Himmel ansvarlig for mangler ved leverancen i det omfang, at ansvaret er ufravigeligt i henhold til produktansvarsloven. 
5.4 Den 7. Himmel hæfter ikke, såfremt manglerne kan henføres til foranstaltninger truffet af kunden, eller såfremt de forekommer i materialer eller produkter, der leveres af kunden. Især kan Den 7. Himmel ikke gøres ansvarlig for uhensigtsmæssig eller forkert brug eller fejlagtig installation af kunden eller tredjemand, naturligt slidtage, forkert eller skødesløs behandling, forkert vedligeholdelse, medmindre de kan henføres til forsætlige handlinger eller undladelser fra Den 7. Himmels side. 
5.5 Den 7. Himmel er ikke ansvarlig for de deraf følgende konsekvenser, såfremt kunden eller tredjemand udfører ukorrekt afhjælpning. 
5.6 Kunden er ikke berettiget til at rejse krav om erstatning som følge af forsinkelse. 
5.7 Alle andre erstatningskrav, især krav for indirekte tab eller skade, såsom tab af fortjeneste og tab af produktion, dækkes ikke.

6. Force majeure

Den 7. Himmel friholdes for Den 7. Himmels forpligtelse til at levere det aftalte, for så vidt som og i det omfang at Den 7. Himmel er blevet forhindret i at opfylde sine forpligtelser af årsager, som ligger uden for Den 7. Himmels kontrol, og som var uforudseelige på tidspunktet for aftalens indgåelse ("Force Majeure"). 
6.2 Force Majeure omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Krig, terror og hærværk

 • Naturkatastrofer og usædvanlige vejrforhold, herunder stormvejr, regn, sne, osv.

 • Driftsafbrydelser på Byggepladsen af enhver art, som forsinker eller afbryder Arbejdet

 • Brand

 • Mangel på materialer og energiforsyning

 • Strejke og lovlig lockout.

6.3 I tilfælde af Force Majeure dækker hver part egne omkostninger som følge af Force Majeure-begivenheden. 
6.4 Såfremt Force Majeure-situationen vedvarer uden afbrydelse i 30 dage eller mere, eller såfremt det er klart, at den vil gøre det, har hver part ret til at ophæve Kontrakten ved skriftlig meddelelse til den anden part.

 

7. Lovvalg og værneting

7.1 Alle juridiske spørgsmål, der måtte opstå mellem Den 7. Himmel og kunden, er underlagt dansk ret. 
7.2 Såfremt kunden er erhvervsdrivende, er det aftalt, at eventuelle tvister mellem kunden og Den 7. Himmel skal afgøres ved de almindelige danske domstole med retten i Kolding som værneting i første instans.

8. Generelle bestemmelser

8.1 Kunden kan ikke uden Den 7. Himmels skriftlige samtykke overdrage kundens kontraktmæssige rettigheder i henhold til Kontrakten til tredjemand. 
8.2 Såfremt en eller flere bestemmelser i Kontrakten ikke kan håndhæves, fordi de strider mod gældende lov eller af anden årsag betragtes som ikke acceptable, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser i Kontrakten.

9. Forbrugeraftaler – klageadgang og fortrydelsesret

9.1 En kunde, der er forbruger, kan indgive en klage over en vare eller en tjenesteydelse købt hos Den 7. Himmel til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Kunden kan også klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk
9.2 Kunden har 14-dages fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor kunden får varen i fysisk besiddelse. Fortrydelsesretten er kun gældende, hvis kunden giver Den 7. Himmel klar besked inden de 14 dage udløber. 
9.3 Den 7. Himmel dækker udgifterne for returneringen af varen, såfremt den er afmonteret og tilgængelig på kundens bopæl i gadeplan. Såfremt Den 7. Himmel har stået for montage af varen, dækker Den 7. Himmel samtlige udgifter for returnering af varen, herunder forestår Den 7. Himmel demontering af varen. 
9.4 Hvis kunden har fortrudt købet af en vare, skal kunden i samråd med Den 7. Himmel sende eller aflevere varen retur til Den 7. Himmel uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at kunden har givet Den 7. Himmel besked om fortrydelsen. 
9.5 Den 7. Himmel sender selvfølgelig kundens penge retur så hurtigt som muligt, og senest 14 dage efter at kunden har meddelt Den 7. Himmel, at kunden har fortrudt købet. Den 7. Himmel betaler ikke pengene tilbage for leveringsydelser som indbæring, montering eller bortskaffelse. 
9.6 I tilfælde af at Den 7. Himmel ikke har modtaget varen, forbeholder Den 7. Himmel sig retten til at tilbageholde betalingen, indtil Den 7. Himmel modtager varen, eller dokumentation for at varen er returneret. 
9.7 Bemærk: Kunden kan risikere at miste en del af eller hele returbeløbet. Det sker hvis varens værdi er forringet, hvilket vurderes ud fra følgende forhold:

 • Hvis kunden reelt har taget varen i brug

 • Hvis varen er blevet beskadiget, mens kunden har haft ansvaret for den

 • Hvis kunden har håndteret varen på en måde, der var unødvendig for at fastslå varens type, egenskaber og funktionalitet

 • Hvis kunden ikke har fulgt reglerne for fortrydelsesretten i forbindelse med plombering, varetype m.m.
   

10. Kontakt til den 7. himmel

10.1 Den 7. Himmel kan kontaktes på telefon nr. 36 72 60 80, e-mail info@den7himmel.dk.

bottom of page